INFORMACJA O PROJEKCIE:

NAZWA PROJEKTU: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT)

umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-090/13-00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Opis i cel projektu:

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu nowej inwestycji związanej z wdrożeniem rozwiązania B2B umożliwiającego usprawnienie procesów obiegu informacji oraz dokumentów w sposób spójny i w pełni zautomatyzowany z kluczowymi partnerami biznesowymi. System obejmie kompleksowo najważniejsze obszary funkcjonowania firmy w relacji z partnerami biznesowymi zarówno w obszarze transakcyjnym, jak i w obszarze zarządczym.

W wyniku wdrożenia zakupionego oprogramowania oraz platformy serwerowej powstanie innowacyjny system informatyczny (ITM), dzięki któremu nastąpi kompleksowe, automatyczne i powszechne zastosowanie Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI oraz przepływ dokumentów potwierdzanych przez zaawansowany podpis elektroniczny.